Toto je archívna verzia internetovej stránky SSA.
Pre aktuálne informácie navštívte www.skialpuj.sk
 
SSA - Slovenska skialpinisticka asociacia
MŠVVaŠ SR
Výška dotácie pre rok 2016: 8600 EUR
 
www.activeplanet.sk ALPENVEREIN - poistenie na horach
ALPENVEREIN - poistenie na horach

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ ASOCIÁCIA

Home | Informácie | Pretekári | Nepretekári | Ochrana prírody | Trasy
Slovenská skialpinistická asociácia je člen International Ski Mountaineering Federation   SSA je clen ISMF
Finále SP<br>Jasná, 5.4.2014
Finále SP
Jasná, 5.4.2014
Viac obrázkov >>>
  Udalosti a akcie

V týchto dňoch sa uzatvárajú reprezentačné zmluvy


Valné zhromaždenie SSA ktoré sa konalo 7.6.2008 zaviazalo Správnu radu SSA uzatvoriť znluvy s členmi reprezentačného družstva do 30.6.2008. Jednotlivým pretekárom boli tieto zmluvy zaslané na podpis. Nakoľko si pretekári zorganizovali stretnutie k tejto zmluve ešte dňa 14.6. v Litovskom Hrádku a bol vypracovaný zo stretnutia zápis, Správna rada SSA písomnou formou zareagovala. Pre objektívnosť a informovanosť uvádzame toto vyjadrenie na web stránke. Vo vyjadrení sú zapracované všetky body zo stretnutia reprezentácie.

Stanovisko správnej rady SSA a trénerskej rady SSA k zápisu zo stretnutia reprezentantov SR v skialpinizme zo dňa 14.6.2008:


Stretnutie reprezentantov malo za cieľ vyjadriť vecne a konštruktívne pripomienky k zmluve
medzi SSA a reprezentantom SR. K jednotlivým bodom z uvedeného zápisu má Správna rada SSA po vzájomných konzultáciách nasledovné stanovisko:

1,- Reprezentanti / ďalej len R /
- navrhujeme zvolanie mimoriadneho VZ, kde bude prezentovaná Zmluva o reprezentáci pre rok 2008/2009, kde sa bude hlasovať o jej znení a o tom, či bude ako taká podpísaná členmi reprezentačného družstva. Pokiaľ sa tak nestane, počkať s podpisovaním do budúceho VZ, kde bude v predstihu predstavená (na webe SSA) Zmluva o reprezentácii
2009/2010.

Správna rada a trénerská rada / ďalej len SR /
Mimoriadne Valné zhromaždenie musí správna rada podľa stanov zvolať po požiadavke nadpolovičnej väčšiny členov SSA. V tejto chvíli vzhľadom
na individuálne členstvo je táto požiadavka pravdepodobne nezrealizovateľná avšak reprezentanti majú právo osloviť členskú základnu s touto požiadavkou. Musí to však byť ich aktivita lebo SR
nevidí na takýto krok dôvod. Naopak práve Valné zhromaždenie dňa 7.6.2008 poverilo SR do 30.6.2008 túto zmluvu s reprezentáciou uzavrieť.

2, R - navrhujeme zverejnit zmluvu spolu s clankom v ramci akcii na webe www.skialp4u.sk

SR
- zmluva aj s dodatkami bola umiestnená na web www.skialp4u.sk spolu so zápisom z VZ dňa 16.6.2008 - splnená požiadavka

3, -R - navrh zmluvy nezavazuje k nicomu konkretnemu SSA ako organizaciu, je to profesionalna zmluva, ktora moze byt vhodna pre
hokejistov, futbalistov, profesionalov

SR - SSA sa predloženou zmluvou a s jej dodatkami zaväzuje na rozsah podpory reprezentácie, ktorá je najrozsiahlejšia v histórii. Vid. bod II. v zmluve body 1 až 5 a dodatok 2 o predpokladanej účasti
reprezentantov na podujatiach. Reprezentanti tak môžu obdržať podporu v desiatkach tisícoch, u Svätojánskeho je predpoklad aj na sumu
prevyšujúcu 100 000 Sk. Je to značný obnos financií a jasne definované práva a povinnosti zmluvných strán len spriehľadňujú celú činnosť hnutia a jeho logistické a materiálne zabezpečenie.

4, R - kluby, které produkujú reprezentantov by mali byt informované o znení zmluvy, o podmienkach a spolurozhodovat, nakolko hlavne kluby pripravuju pretekarov.

SR - daná zmluva je verejná, takže oddiely majú k nej prístup a prípadne môžu predložiť písomné stanoviská avšak táto zmluva je predovšetkým medzi reprezentantom a SSA. V zmluve nie sú uvedené body
, ktoré by zasahovali do činnosti oddielov. SSA sa v tejto zmluve zameriava výlučne na medzinárodné podujatia resp. na inú činnosť mimo pretekov - viď. dodatok 2.

5 + 6, R - Ak pretekar chce na vlastné náklady absolvovat preteky vo Svetovom a Europskom pohari po splnení výkonnostných kritérií bude mu umožnené organizaciou SSA indivualny nakup licencie ISMF.
- teda na zaklade predchodzie bodu umoznit vzdy prvym trom v kategorii SP a SEP zakupenie medzinarodnej licencie ISMF individualne,
samozrejme na zaklade hlasovania VZ(proces nakupu)...

SR - nákup licencií bude umožnený pre troch najlepších v kategórii zo SP a SEP na náklady pretekára za predpokladu, že nie je navrhovaný do
reprezentačného družstva.Týmto takýto pretekár môže štartovať na EP a SP okrem ME a MS, kde je osobitná nominácia. Zároveň však takýto pretekár môže obdržať podporu organizátora SP v podobe úhrady
ubytovania a štartovného / bude to zavedené pre rok 2009 / ale až po oficiálnych členoch reprezentačného družstva, nakoľko s takýmto
postupom úhrady počíta VZ schválený rozpočet SSA. Počet dotovaných miest pri podujatiach svetového pohára tak výhradne zapĺňa SSA .

Stanovisko Technickej komisie k tejto otazka : Licencia bude vydana len cez narodnu federaciu a prihlaska na SP bude akceptovana tiez len od narodnej federacie. Individuálny prístup k licenciám neexistuje

7, R - ak sa niekto zucastni pretekov SP, EP, SEP, ME, MS na vlastne naklady rata s tym, ze by na zaklade dosiahnutých vysledkov a bodov pridelenych z ministerstva bola vratena alikvotna ciastka nakladov na ucast a pripravu.

SR - Pre ME a MS platí osobitná nominácia, ktorá prechádza návrhom trénerskej rady a schvaľuje správna rada za účasti zástupcu pretekárov. ME alebo MS sa zúčastňujú len reprezentanti SR. Na SP ak dosiahne taký pretekár ako je uvedené v bodoch 5 a 6 umiestnenia v zmysle hodnotenia Ministerstva školstva bude mu vyplatená alikvotná náhrada na zabezpečenie účasťi.

8, - R - aky je motivacny faktor buducich reprezentantov na zaklade takejto zmluvy

SR - reprezentácia krajiny a účasť na najvýznamnejších podujatiach v spoločnosti najlepších svetových pretekárov je zvyčajne najväčšia motivácia pre pretekára. SSA sa zaviazala k mnohým krokom / vid. bod 3 / tak aby sa celoročné snaženie pretekára - reprezentanta mohlo
odraziť aj v jeho dosiahnutých výsledkoch na najvýznamnejších podujatiach. Kvalitné výsledky reprezentantov zároveň môžu pomôcť športovému hnutiu doma na Slovensku v jeho rozvoji. Dodatky v zmluve jasne poukazujú na možnosti a podporu akú obdržia reprezentanti SR .

9, - R - na stretnuti sa zucastnilo 6 z 13 co odzrkadluje zaujem nezucastnenych o reprezentaciu

SR - aktivita závisí od jednotlivých nominovaných členov. Zároveň si ale môžu niektorí reprezentanti položiť otázku, či majú vôbec ostatní nezúčastnení námietky k predloženej zmluve resp. či aj
všetci 6 prítomní pretekári majú zhodné stanovisko

10, R - z 5-tich clenov je malo ked o rozpocte rozhoduju 2, hlasovacie pravo by mal mat aj zvoleny zastupca reprezentacie pri rozhodovani o
reprezentacnom rozpocte na konkrétny rok, zastupca pretekarov by mal byt clenom spravnej rady, tiez dalsi clen spravnej rady by mal byt zastupca klubu,v ktoreho clenmi je najvacsi pocet aktivnych
pretekarov. Post tohto zastupcu sa samozrejme bude menit kazdy rok...

SR - o rozpočte rozhoduje VZ a dané návrhy na doplnenie členov rady navrhovaným spôsobom neboli predložené na VZ a pritom daní pretekári
boli účastníkmi na VZ. Túto možnosť na oficiálnu zmenu majú pri najbližšom VZ predložením návrhu pre schvaľovanie.

Záver:

Zo zápisu stretnutia reprezentantov nevzišli žiadne konkrétne výhrady k jednotlivým častiam zmluvy. Za týchto okolností nevznikol dôvod zmeniť obsah zmluvy. VZ zaviazalo vo svojich záveroch reprezentačnú zmluvu s reprezentantami uzavrieť do 30.6. a Správna rada SSA má túto úlohu splniť v stanovenom termíne. Zároveň jednotlivé zápisy budú
umiestnené na web stránke tak aby boli so znením zápisov a rozhodnutí oboznámení všetci členovia.


Správna rada SSAStanovisko Správnej rady SSA
Miro Leitner      2008-06-28 09:11:38            [Zobrazené 911x]          Odkaz na Facebook


Ďalšie stránky: Členovia | Obchod | Podmienky | Profily | Diskusia | Burza | Fotosúťaž  Vyhľadávanie na stránke pomocou FreeFind

(c)2004 - 2009 SkiMountaineering                 Design & production I.S.

Pre ďalšie šírenie článkov, fotografií a materiálov uverejnených na tejto stránke je potrebný súhlas Rady SSA

Google PageRank           TOPlist        TOPlist   Odkaz na Facebook

Stránka sa načítala za 0.0098 sec