SSA - Slovenska skialpinisticka asociacia
MŠVVaŠ SR
Výška dotácie pre rok 2016: 8600 EUR
 
www.activeplanet.sk ALPENVEREIN - poistenie na horach
ALPENVEREIN - poistenie na horach

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ ASOCIÁCIA

Home | Informácie | Pretekári | Nepretekári | Ochrana prírody | Trasy
Slovenská skialpinistická asociácia je člen International Ski Mountaineering Federation   SSA je clen ISMF

 

Vedecká konferencia o ochrane prírody - Štrba 2006

ŠTRBA 25.11.2006. Na pozvanie správy TANAPu riaditeľa Ing. Vančuru a Ing. Švajdu som sa zúčastnila v rámci rokovaní medzi SSA a TANAPom aj konferencie „Veda a výskum pre potreby ochrany prírody v TANAPe“. Podujatie sa uskutočnilo v rámci “Európskeho týždňa vedy“, ktorého cieľom je zvyšovať povedomie o úlohe vedy v spoločnosti.

Stretnutie najvyšších zástupcov oboch organizácií malo informatívno-programový charakter. Prejednané boli spoločné krátkodobé ako aj dlhodobé ciele. Z krátkodobých cieľov je pred nami sezóna 2007 v ktorej nebudeme môcť využívať nové skialpinistické areály, ktoré odpočívajú v neriešenom novom NP v Prešove. Ing. Vančura vyjadril pochopenie pre stúpajúce napätie v obci športovcov ale nevidí v sezóne 2007 priestor, keď by k zmene mohlo dôjsť vzhľadom na nedoriešenú zonáciu a územný plán rozvoja mesta VT. Preto sme predjednali navrhovanú aktivitu SSA obrátiť sa na kompetentné orgány na úrovni ministerstva, vlády ako aj parlamentu ako občianske združenie s iniciatívou riešiť rigiditu starého NP, ktorí obmedzuje nielen členskú základňu SSA. Z toho vyplynul krok osloviť aj iné občianske združenia na podporu tejto iniciatívy.

Z hľadiska prípravy 1.kola tatranského pohára sme predjedanli ďalšie varianty problémovej časti trati pretekov. Z hľadiska dlhodobých plánov sa pripravuje doriešenie označenia novo schválených areálov jednotným spôsobom, vrátane printového a elektronického spracovania.

Prezentácia aktivít sa uskutoční aj v rámci SKIALPMEETINGu v marci O7.

Toto je cesta podpory športu na území NP a rozvoja usmerneného, uvedomelého turistického ruchu v miestach s najvyššími stupňami ochrany.

Prinášam aj stručné zhrnutie prednášok, na ktorých som sa zúčastnila:

1.Prof.Vološčuk predniesol historický rešerš o ťažiskových výskumných aktivitách vo V.Tatrách. Geograficky boli VT prirodzenou hranicou na predpokladanom Československo-poľskom hraničnom území. V r.1915 sa tu prehnala silná víchrica, ktorá zmenila ich relief. Prezident E.Beneš sa zúčastnil 3 delení hranice. Prof Domin a Prof.Goetel dostali následne za úlohu pripraviť podklady na delenie hranice a súčastne vytvoriť hranice NP.V roku 1953 Zbor povereníkov zriadil na jeho území svojím nariadením 1.výskumnú stanicu. Historicky ďalším významným medzníkom bol r.1993, keď UNESCO svojou tézou „CLOVEK a BIOSFERA „podčiarklo fakt o nedeliteľnosti jednoty medzi existenciou prírody a človeka v nej.

2.RNDr.Holko prezentoval Slovenský hydrologický ústav a jeho aktivity. Zaujímavé boli tabuľky predpokladaného poklesu snehovej pokrývky v niektorých povodiach slovenských tokov. Súčasne prezentoval a vyvrátenie dogmy o povodniach, ktoré sú spôsobené neprítomnosťou lesa, v náväznosti na kalamitu vo Vysokých Tatrách. Povodne sú jav, ktoré sú priamo štatisticky dokázateľné len
a., krátkych a silných zrážkach
b., dlhotrvajúcich zrážkach


3., Prof. Bitušík sa venoval limnológii, čo je náuka o plesách, ich faune a flóre. Acidifikácia plies je proces, v ktorom sa priamym dôsledkom zmeny pH uvoľňuje hliník, ktorý sa vo svojej hydratovanej forme naviaže a planktón nemá substrát pre svoju existenciu. Plesá sú jasné, ale len po určitý stupeň acidifikácie, neskôr sú zakalené ako Temnosmrečianske pleso. Výskum na zistenie dosahu acidifikácie napr. na ryby bol prevedený výnimkou na lov na Popradskom plese, s následným zmrazením dusíkom vnútorných orgánov a zaslaním tkanív do špec.labort v Spanielsku. Výsledky zatiaľ neboli publikované. Odbery sedimentu z plies sú daľšou metodikou analýz napr. obsahu toxínov a dôkaz poklesu hladín dusíka o 50% a síry o 30% už máme. V prípade týchto vodných plôch platí princíp recovery-znovuobnovenia, pričom ale neexistuje princíp identity medzi biologickým a chemickým recovery.

4. RNDr. Barančok Belianske Tatry a ich uzavretie bolo jedným nepripraveným krokom bez konkrétnej koncepcie: treba pripustiť devastáciu ľudským faktorom, ktorá bola však nulovo zdokumentovaná a tak takmer po 25 rokoch nevieme, čo v prírode zregenerovalo primerane, čo nadmerne a čo minimálne. Na porovnanie môže slúžiť Monkova dolina, ktorá bola sprístupnená ako náučný chodník a po roku existencie aj čiastočne vďaka možno nie celkom optimálnemu technickému vyhotoveniu chodníka v teréne s častými zrážkami došlo k poškodeniu okolia chodníka na niektorých miestach.


Čo dodať k prednáškam, pre mňa ako laika boli spracované prehľadne ale primerane súčastne aj obsažne. Teším sa na zborník, ktorý Vám prinesieme, vedcom želám samozrejme mnohé zaujímavé objavy a ich úspešnú aplikáciu v praxi, napr. počítač. model zamorenia porastov lykožrútom v závislosti od klimatických podmienok, nám samozrejme jednak príležitosť pozrieť svet očami toho druhého, voľnosť pohybu ktorá bude integrovaná uspokojivo a nenásilne do prírodného celku k radosti nás všetkých.Katarína Belicová Program konferenciePridané: 2006-11-29 21:00


 

Odkaz na Facebook                                [Zobrazené 1 x]

Počet komentárov ku článku : 0

Komentár ku článku :
Meno (nick) :              Odpíšte kód: kom4u                

 

Ďalšie stránky: Členovia | Obchod | Podmienky | Profily | Diskusia | Burza | Fotosúťaž  Vyhľadávanie na stránke pomocou FreeFind

(c)2004 - 2009 SkiMountaineering                 Design & production I.S.

Pre ďalšie šírenie článkov, fotografií a materiálov uverejnených na tejto stránke je potrebný súhlas Rady SSA

Google PageRank           TOPlist        TOPlist   Odkaz na Facebook

Stránka sa načítala za 0.0181 sec