Toto je archívna verzia internetovej stránky SSA.
Pre aktuálne informácie navštívte www.skialpuj.sk
 
SSA - Slovenska skialpinisticka asociacia
MŠVVaŠ SR
Výška dotácie pre rok 2016: 8600 EUR
 
www.activeplanet.sk ALPENVEREIN - poistenie na horach
ALPENVEREIN - poistenie na horach

SLOVENSKÁ SKIALPINISTICKÁ ASOCIÁCIA

Home | Informácie | Pretekári | Nepretekári | Ochrana prírody | Trasy
Slovenská skialpinistická asociácia je člen International Ski Mountaineering Federation   SSA je clen ISMF

 

 

Rekonštrukcia útulne Andrejcová

Realizácia projektu rekonštrukcie turistickej útulne Andrejcová z finančnej podpory grantového programu „Obnovme Tatry“ si vyžiadala osobitý prístup vzhľadom na umiestnenie stavby a technickú vybavenosť potrebnú pri samotných rekonštrukčných prácach. Z toho dôvodu, po pridelení finančných prostriedkov, bol zvažovaný spôsob realizácie stavby rekonštrukcie.
Do úvahy pripadali tri varianty. V prvej by práce realizovala samotná SZOPK ZO „Nízke Tatry“ resp.vlastník stavby t.j. Horská služba na Slovensku prostredníctvom svojich členov. V druhej variante sme uvažovali zo zadávaním jednotlivých prác tak, ako bude potrebné realizovať jednotlivé remeslá. V tretej variante sme preberali možnosť zadania prác jednej firme, ktorá zabezpečí realizáciu prác všetkých profesií. Z oslovených firiem ponuku vypracovali dve firmy a to Oizo s.r.o. a Horská záchranná služba – Ferenčík. . Vybratá bola ponuka fy.Oizo s.r.o.Banská Bystrica. S ňou bola uzavretá zmluva o dielo na realizáciu projektu.

Základným elementárnym cieľom bolo vylepšenie existujúceho stavu ktorý bol nevyhovujúci z hygienického ale i bezpečnostného hľadiska. Konkrétnejšie bolo účelom vytvorenie záchytného bodu pre turistov – návštevníkov národného parku ako i pre Horskú službu v rámci záchrannárskych akcií. Zároveň sa z realizácie projektu očakávalo zvýšenie povedomia a tým i prístupu návštevníkov k pobytu v chránenom území.
V súčasnosti turistická útulňa plní svoj účel. Zvýšila sa kapacita nocujúcich na dvojnásobok, do útulne nezateká a teda sa ďalej neznehodnocuje, návštevníci majú k dispozícii drevo a možnosť osušenia vo vnútri objektu. Zároveň funkčná piecka a dymovod umožnujú prípravu jedla a čaju. Novovybudované suché WC zabezpečí zlepšenie hygieny a prostredia v bezprostrednom okolí útulne Andrejcová.
V rámci prác navrhnutých v projekte sa neuskutočnilo čiastočné zateplenie podkrovnej časti a zateplenie obvodového plášťa. Uvedené činnosti neboli realizované na základe zhodnotenia a odporučenia zo strany Správy Národného parku Nízke Tatry, nakoľko tieto práce by boli nad štandard účelu stavieb tohto typu a ich praktické skúsenosti nad správou takto upravených zariadení majú negatívny dopad na režim obhospodarovania a účel pre ktorý boli zriadené. Medzi silné stránky pokladáme pozitívnu prezentáciu SZOPK ZO „Nízke Tatry“ a Správy Národného parku Nízke Tatry vo vzťahu k návševníkom, najmä tým ktorí sa pravidelne vracajú na hlavný hrebeň Nízkych Tatier a viac vnímali represívnu stránku ochrany prírody, čo sa nám vracia už dnes v pozitívnych ohlasoch na internetovej stránke národného parku.

Priebeh projektu v negatívnom zmysle ovplyvňovala snáď v najväčšej miere nedostupnosť lokality z dôvodu nespracovanej a ťažšie prístupnej kalamity vo vrcholových partiách hlavného hrebeňa Nízkych Tatier. Aj z tohto dôvodu začali práce na rekonštrukcii v septembri oproti plánovanému júlu. Paradoxne práve z verejnej zbierky uskutočnenej na pomoc a obnovu Tatier po rozsiahlej kalamite v novembri 2004 bolo možné získať finančnú podporu a realizovať tento projekt. Ďalším dôvodom začatia prác v neskoršom termíne bolo nestále a daždivé počasie, ktoré sťažovalo niektoré práce, pre ktoré bolo nevyhnutné sucho. V neposlednom rade ako negatívny faktor pri realizácii stavby môžeme konštatovať rozdielnosť cien oproti bežným cenám počítaných v rozpočte za služby, ktoré nezáviseli od dodávateľa diela.
Ako pozitívum môžeme konštatovať realizáciu stavby v zmysle dohody a ústretovosť pri jej realizácii zo všetkými zúčastnenými (Lesy SR , HSnS, Oizo s.r.o., S-NAPANT).


A2. Publikované články.


O tom, čo bolo potom.

Je tomu už čosi vyše roka, čo Tatry ako Vysoké, tak i tie naše Nízke, postihla veterná kalamita. Po nej sa rozbehol kolotoč. Začali starosti, diskusie odborné i laické, pristúpilo sa k praktickému odstraňovaniu následkov kalamity. A začali sa rôzne zbierky. Za jedným a tým istým účelom. Pomôcť. V médiách sme na ne boli upozorňovaní v pravidelných intervaloch. Mnohí pomohli pomohli a zaslali nie malé „korunky“ na záchranu toho, čo mali a majú radi. Všetkých nás ohromovala výška sumy, ktorá sa kumulovala na účtoch rôznych nadácií.
Dnes po roku sa však darca len sporadicky dozvie o využití vyzbieraných prostriedkov. Zrejme pre média je táto téma menej senzáciechtivá a teda menej dôležitá a nezaujímavá. Preto vám radi prinášame informáciu z našej Základnej organizácie Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny „ Nízke Tatry“ so sídlom v Banskej Bystrici.

V prvom polroku 2005 po vyhlásení prideľovania grantov z nadácie Ekopolis naša organizácia spracovala myšlienku rekonštrukcie turistickej útulne Andrejcová, nachádzajúcej sa v centrálnej hrebeňovej časti Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) v blízkosti červenej turisticko značenej trasy č.E 8. Turistická útulňa slúžila návštevníkom ako záchytný bod na jednorázové prenocovanie počas hrebeňovky Nízkych Tatier. Táto lokalita bola rovnako postihnutá veternou kalamitou z novembra 2004. ZO SZOPK „Nízke Tatry“ svoju myšlienku obhájila a prostredníctvom nadácie Ekopolis získala z verejnej zbierky „Obnovme Tatry“ organizovanej Kontom Orange n.f. sumu vo výške 360.000,- slovenských korún. Po jej získaní síce nastali starosti zo zabezpečením realizácie plánovaných prác, ale to boli už príjemné starosti. Po ich vyriešení nastalo obdobie vyčkávania. Letné mesiace prácam nie veľmi žičili. Nestálosť počasia spôsobila posunutie realizácie projektu na mesiace október – november. Až vytúžené a oneskorené babie leto poskytlo potrebné podmienky na uskutočnenie nášho zámeru. Práce na rekonštrukcii od tohto momentu postupovali podľa harmonogramu a vzniknuté problémy, či už technického alebo finančného charakteru, boli riešené za pochodu. Ukončenie a odovzdanie stavby, ktorú realizovala fy.OIZO s.r.o. Banská Bystrica sa uskutočnilo asi tri dni pred napadnutím prvého snehu a takmer do roka a do dňa od padnutia kalamity, paradoxne vďaka ktorej sa vyzbierali financie na realizáciu tohto a zrejme i mnoho podobných projektov.
Z darovaných financií bola vybudovaná nová strecha s kompletnou výmenou drevenej strešnej krytiny, opravili a zrekonštruovali sa vnútorné priestory. Kapacita útulne sa tak zvýšila na dvojnásobok. Vybudovala sa nová funkčná piecka, ktorá umožní prípravu čaju i jedla a tiež vysušenie premočených vecí. Nová dreváreň a suché WC zlepšia potrebné podmienky na prenocovanie. Celá stavba, mimochodom postavená podľa dostupných informácií v roku 1968, bola čerstvo natretá.
Dnes môžeme skonštatovať skutočnosť, že turistická útulňa Andrejcová bude môcť plne slúžiť návštevníkom Nízkych Tatier a dúfame, že im bude nápomocná a bude plniť svoj účel aspoň ďalších štyridsať rokov.
Na záver nám nezostáva nič iné len poďakovať subjektom, ktoré na rekonštrukcii participovali. Sú to najmä Lesy SR š.p. OZ Liptovský Hrádok, Horská služba na Slovensku, Správa Národného parku Nízke Tatry, Obec Liptovská Teplička, v neposlednom rade nadácia Ekopolis a Konto Orange n.f. No najväščia vďaka patrí VÁM, ktorí ste prispeli do zbierok venovaným obnove Tatier.

Za ZO SZOPK „Nízke Tatry“
Igor Halgaš


Pridané: 2006-02-07 21:30 

Odkaz na Facebook                                [Zobrazené 1 x]

Počet komentárov ku článku : 0

Komentár ku článku :
Meno (nick) :              Odpíšte kód: kom4u                

 

Ďalšie stránky: Členovia | Obchod | Podmienky | Profily | Diskusia | Burza | Fotosúťaž  Vyhľadávanie na stránke pomocou FreeFind

(c)2004 - 2009 SkiMountaineering                 Design & production I.S.

Pre ďalšie šírenie článkov, fotografií a materiálov uverejnených na tejto stránke je potrebný súhlas Rady SSA

Google PageRank           TOPlist        TOPlist   Odkaz na Facebook

Stránka sa načítala za 0.0251 sec