Zápis zo zasadnutia komisie skialpinizmu
27.8.2004 - Žiarska dolina


Prítomní: Belicová, Leitner, Piták, Dančík Milan, Rychliková, Brziak, Sikula, Koles, Sitko

Za SHS James: Vaško Pavel

Nedostavili sa: zástupcovia Himalaya Clubu Vysoké Tatry

Priebeh zasadnutia:

Zasadnutie otvorila predsedkyňa komisie skialpinizmu Belicová Katarína. Privítala všetkých prítomných a pokračovalo sa podľa vopred stanoveného programu:

 • Uzavretie kalendára pretekov na nasledujúcu sezónu 2005. Oproti už predtým schválenému kalendáru nenastali žiadne významné zmeny, len upresnenie, že preteky v Červenci budú v družstvách pre dohodnuté kategórie a termín pre Nízke Tatry je 2 až 3.4.2005 bez možného ďalšieho posunu. Preteky do stredeurópskeho pohára budú v Čechách 5.2.2005 - Javorový a v Poľsku 16.4.2005.

 • Organizátor pretekov sa zaväzuje oznámiť min. 7 dní pred usporiadaním, či preteky sú pripravené alebo nie.

 • Kontrola dokumentáce na prípravu spoločných propozícii: do 15.9.2004 je potrebné pripraviť kompletné materiály v zmysle minulého zápisu - mapy v mierke 1:50000, prevýšenia, program pretekov, kontakty, sponzorov a pod. /Doklady odovzdali usporiadatelia z Červenca/ Navyše je potrebné zaslať aj kontaktné adresy na komunikáciu v prípade nejasností. Materiály zaslať v elektronickej podobe na M. Leitnera. K.Belicová zabezpečí odovzdanie materiálu grafikovi.

 • Potvrdiť oficiálnu cenu za spoločné propozície
  Zodpovedný : Belicová - do 15.09.2004

 • Pripraviť základné informácie o pretekoch v rámci SEP , ktoré sa uvedú na plagát
  Zodpovedný : Leitner - do 15.09.2004

 • Požiadať SHS James o uhradenie nákladov na spoločné propozície mimo prostriedkov komisie z časti určenej na propagáciu činnosti Jamesu
  Zodpovedný : Belicová - do 20.09.2004

 • Pripraviť databázu na pretekárov slovenského pohára pre zasielanie materiálu.
  Zodpovedný : Leitner - do 15.10.2004

 • Prejednaný a upresnený partnerský program komisie skialpinizmu. Do 15 dní pripraviť niekoľko verzií a zaslať jednotlivým členom komisie a tiež mailom
  Zodpovedný : Leitner - do 15.09.2004

 • Posledná verzia súťažného poriadku na schválenie. Každý člen komisie a organizátor ho obdržal mailom s tým, že ak nebudú do 14 dní pripomienky, môže sa zverejniť na internetovej stránke.

 • Prejednané lekárske prehliadky pre štart v pretekoch . Stanovisko ostáva - pri A- kategórii a pod 18 rokov je potrebná prehliadka športového lekára, pre B- kategóriu je postačujúca od všeobecného lekára.

 • Na internetovej stránke www.skimountaineering.sk môže každý člen komisie v súčastnosti pod svojim heslom vstupovať a prispievať k informovanosti aj v prípade názorových rozdielov. Taktiež v priebehu pár dní bude vytvorený prístup pre oddiely ktoré majú záujem, kde môžu uverejňovať svoju činnosť a názory, čím sa zlepší vzájomná informovanosť.

 • Zatiaľ nebol predložený harmonogram vydávania licencií a tento je potrebné vypracovať do 30.9.2004. Katarína Belicová však oboznamovala prítomných s motivačnými aspektami pri licenciách.
  Zodpovední: Belicová, Leitner

 • Prejednaný stav dokumentácie pre spoločnú žiadosť na Ministerstvo životného prostredia v zmysle minulého zápisu pre povolenia jednotlivých pretekov.
  Termín ostáva do 30.9.2004 . Zodpovedný - Dančík Miro

 • Požiadavka na oficiálne doplnenie členov do komisie skialpinizmu bola zaslaná písomnou formou na SHS James ale zatiaľ túto skutočnosť VV Jamesu neuzavrel. Sú v nej zastúpení zástupcovia jednotlivých regiónov. Dušan Piták - Malá Fatra, Zdeno Danko - Červenec, Zuzana Rychliková - Západné Slovensko a Bratislava, Dančík Miro - Žiarska Dolina. Ostáva ešte voľné miesto pre zástupcu Vysokých Tatier, je však potrebné nájsť vhodného zástupcu, čo bude cieľom ešte v tomto roku.

Značná časť schôdze sa venovala doterajšej činnosti a hodnoteniu:
 • Predseda SHS James Pavol Vaško hodnotil činnosť komisie skialpinizmu za minulé obdobie. Vyjadroval sa kriticky prakticky na viacero oblastí práce komisie. Od spôsobu komunikácie s Jamesom, prílišných požiadaviek na rozpočet, účasť Leitnera na pretekoch v USA, zasahovanie do oblastí mimo organizovania pretekov slovenského pohára a reprezentácie, komunikáciu s Ministerstvom školstva a vybavovanie financií naviac, neuzavretie účtovania akcií za sezónu, spôsob pretekov v Slovenskom pohári ale aj Svetovom pohári a zmenu na "bežkárske preteky", písomná forma komunikácie, založenie vlastnej internetovej stránky a pod. Činnosť komisie nie je v línii minulých "kľudných a priateľských" rokov.

 • Predovšetkým členovia komisie z minulého roku reagovali na hodnotenie činnosti predsedu spolku. Prezentovali iný pohľad na daný stav, ktorý vyplýva z množstva potrieb, ktoré sprevádzajú celú činnosť a škálu okolo skialpinizmu, dá sa povedať že táto oblasť je trvale už historicky zanedbávaná a James nezareagoval na zmeny , ktoré nastali aj v medzinárodnom meradle v posledných rokoch / kandidatúra na olympijský šport, Majstrovstá sveta, ME, Svetový pohár,... / a od toho sa odvíjajúce aktivity a požiadavky potrebné aj pri činnosťi na Slovensku. Nepracuje pre skialpinizmus žiadna z komisií , ktorá pri Jamese existuje / napr. metodická, pre mládež,... / . Kritizované bolo rozdeľovanie financií v Jamese, pretože práve na základe výsledkov v skialpinizme na medzinárodných podujatiach dostáva James viac financií ako dáva na tento šport, James nepracuje na aktívnej a trvalej informovanosti svojich členov, žiada všeobecne od komisie a organizátorov pripravovať náročné a technické trate avšak bez garancie na bezpečnosť, neexistuje vzor na účtovanie akcií a je nejednoznačný pohľad na spôsob účtovania, nová internetová stránka je prístupná viacerým a pripájať informácie a ľubovolné komentáre môžu členovia komisie kedykoľvek podľa uváženia / viď. bod zo zápisu /, veľmi zdĺhavá odozva Jamesu na zaslané požiadavky a nepružnosť, atď..... Privítame konkrétnu zvýšenú pozitívnu aktivitu zástupcov Jamesu pri riešení celej šírky problémov, ktoré skialpinistické hnutie v súčastnosti má.

 • Na základe spoločného záujmu členov komisie skialpinizmu a taktiež pripomienok zo strany predsedu spolku ukladáme členke technickej komisii ISMC Zuzane Rychlikovej na zasadnutí 11.9. v Chamonix / účasť za vlastné prostriedky /a Kataríne Belicovej, členke Management Comitee ISMC 25.9. v Barcelone apelovať na zachovanie technických prvkov v pretekovom skialpinizme za súčinnosti s bezpečnostnými požiadavkami.

 • Zuzana Rychliková bude priebežne informovať o príprave a stave medzinárodného a následne slovenského školenia rozhodcov.Nasledujúca schôdza komisie nebola dohodnutá a bude zvolaná na základe potrieb predsedkyňou komisie Katarínou Belicovou

Zapísal: Leitner Miroslav, 31.8.2004